บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

สินเชื่อ KTB Home For Cash

สินเชื่อ KTB Home For Cash

 
ลักษณะของบริการ
 • เป็นสินเชื่อบุคคลสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งรายใหม่ และรายเก่าของธนาคาร
 ประเภทบริการ
 • เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) และ/หรือ เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan)
วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์
 • เพื่อการอุปโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์หรือชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ ห้ามนำเงินกู้เพื่อชำระค่าซื้อ/ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
 คุณสมบัติของลูกค้า
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิม หรือเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่กับธนาคาร
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • มีประวัติในการผ่อนชำระหนี้กับธนาคาร/สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยรายเดิม ขณะขอกู้มีคุณภาพหนี้ปกติ (C1) และไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ยกเว้นลูกค้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบทั่วไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ จะต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของ ผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • กรณีผู้กู้มีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อซื้อที่ดินสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต และยังไม่ได้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ห้ามใช้สินเชื่อ Home For Cash
 วงเงิน
 1. ให้พิจารณาวงเงินให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระหนี้
 2. วงเงินให้กู้ตามข้อ(1) เมื่อรวมวงเงินสินเชื่อ Home For Cash กับยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้ว / วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ ให้ถือตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  2.1 กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
       (1) กรณีกู้เพื่อการอุปโภคหรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ : การกำหนดค่า Loan To Value ( LTV )  ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
       (2) กรณีกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต : ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายจริง (พิเศษลูกค้ารายใหม่ กู้เเพิ่มได้อีกร้อยละ 5 แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดแล้ว LTV ต้องไม่เกิน 105% )

  2.2 กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน โดยวงเงินกู้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท และห้ามนำเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ดังกล่าว ไปชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต

  ทั้งนี้ กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่ การกู้ตามข้อ 2.1 และ/หรือ 2.2 ให้ใช้ราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน หรือราคาซื้อขายจริง แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

  2.3 กรณีกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ร่วมกับกรณีกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) วงเงินให้สินเชื่อเมื่อรวมแล้วต้องมีสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) ไม่เกินตาม LTV ที่ธนาคารกำหนด

  2.4 กรณีลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประภทให้กู้ได้สูงสุด 5.0 ล้านบาท /รายฅน

  2.5 กรณีลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมเมื่อรวมวงเงินทุกประภทแล้วให้วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของยอดหนี้สินชื่อที่อยู่อาศัยที่ลดลง และกู้ได้สูงสุด 5.0 ล้านบาท /ราย
หลักประกัน
 • ใช้หลักทรัพย์ประกันเดียวกับหลักทรัพย์ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นประกันสินเชื่อ Home For Cash
ระยะเวลาการกู้
 1. เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย หากอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมคงเหลือไม่ถึง  5 ปี ให้ผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง 5 ปี
 2. เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan)
  2.1 ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา

  2.2 ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
การผ่อนชำระ
 1. เงินกู้แบบประจำ (Term Loan) ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน
 2. เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
 อัตราดอกเบี้ย
 1. เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
  1.1 ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่หรือลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วน้อยกว่า 2 ปี เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR ต่อปี
  1.2 ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วตั้งแต่ 2 ปี เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR - 0.5 ต่อปี
 2. เงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) เรียกเก็บอัตราร้อยละ MRR + 1.0 ต่อปี
เอกสารการสมัคร (ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)
 • บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม
 • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า / ใบมรณะบัตรของคู่สมรส ของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม
 • หนังสือเปลี่ยนชื่อตัว และ / หรือชื่อสกุล ของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง / สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ายของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม (ใช้ต้นฉบับ)
 • Bank Statement จากปัจจุบันย้อนหลังอย่างต่ำ 3 เดือน (ทุกประเภทบัญชีที่มี) ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ประกัน (สำเนาโฉนด / น.ส.3ก. / ห้องชุด)
 • สัญญาจะซื้อจะขาย, สัญญาว่าจ้าง, แบบแปลนการก่อสร้าง, ใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีปลูกสร้าง)
 • ใบเสร็จชำระเงินการผ่อนชำระ 3 เดือนสุดท้ายของสถาบันการเงินเดิม, สัญญากู้, สัญญาจำนอง กรณีไถ่ถอนฯ
 • ใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินดาวน์
 • อื่น ๆ
 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 •  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 •  Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)
ที่มา:บมจ.ธนาคารกรุงไทย