บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 Tel.092-897-4546

เงินกู้โครงการสวัสดิการ ไม่มีเงินฝาก โครงการบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 4 กับ ธอส.
โครงการบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 4 กู้โครงการสวัสดิการ ไม่มีเงินฝาก

โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ประเภทไม่มีเงินฝาก) เป็นการให้บริการเงินกู้ของธนาคารฯ เพื่อส่งเสริมให้ ข้าราชการ/พนักงาน ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจเอกชน ได้มีโอกาสซื้อ ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสะดวกขึ้น และ ได้ รับสิทธิพิเศษมากกว่าการกู้แบบบุคคลธรรมดาทั่วไป เพียงแต่หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจเอกชนทำข้อตกลงกับธนาคารฯ และรับรองผู้กู้ซึ่งเป็น ข้าราชการ/พนักงาน โดยหักเงินเดือนส่งให้กับธนาคารฯ ตามงวดผ่อนชำระ

สิทธิพิเศษของข้าราชการ/พนักงานที่จะได้รับ

1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • สวัสดิการไม่มีเงินฝาก
  อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • สวัสดิการมีเงินฝาก
  อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างธนาคารกับหน่วยงาน

* โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยล่าสุดอีกครั้ง

2. วงเงินให้กู้

 • กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจเอกชน ให้คิดหลักประกันตามเกณฑ์ดังนี้
  ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน แต่ ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย ในกรณี
  -  ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  -  ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร

  ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน แต่ ไม่เกินร้อยละ 80% ของราคาซื้อขาย ในกรณี
  -  ซื้ออาคารพาณิชย์
  -  ซื้อห้องชุด

  ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน ในกรณี
  -  หลักประกันอยู่ในระวางเวนคืน ที่ยังไม่ได้กำหนดแนวเขตเวนคืน

  ไม่เกิน 60% ของราคาประเมิน ในกรณี
  -  รถยนต์เข้าไม่ถึงหลักประกัน (ยกเว้นโครงการจัดสรรของการเคหะแห่งชาติ)
  -  หรือหลักประกันอยู่ในแนวเขตเวนคืน
  -  หรือสาธารณูปโภคไฟฟ้าห่างจากหลักประกันเกิน 100 เมตร และมีน้ำใช้ตามสภาพท้องถิ่น

 • กรณีที่เป็นหน่วยงานธุรกิจเอกชน และผู้ใช้สิทธิสวัสดิการ ทำงานในบริษัท นั้นไม่ถึง 2 ปี ให้คิดหลักประกันตามเกณฑ์ ดังนี้
  ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักประกัน แต่ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย ในกรณี
  -  ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  -  ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร

  ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน แต่ ไม่เกินร้อยละ 75% ของราคาซื้อขาย ในกรณี
  -  ซื้ออาคารพาณิชย์

  ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินแต่ ไม่เกินร้อยละ 80% ของราคาซื้อขาย ในกรณีซื้อห้องชุดราคาเกินกว่า 1 ล้านบาท ต่อหน่วย

  ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินแต่ ไม่เกินร้อยละ 70% ของราคาซื้อขาย ในกรณีซื้อห้องชุดราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ต่อหน่วย

  ไม่เกิน 60% ของราคาประเมิน ในกรณี
  -  หลักประกันอยู่ในระวางเวนคืนที่ยังไม่ได้กำหนดแนวเขตเวนคืน

  ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน ในกรณี
  -  รถยนต์เข้าไม่ถึงหลักประกัน(ยกเว้นโครงการจัดสรรของการเคหะแห่งชาติ)
  -  หรือหลักประกันอยู่ในแนวเขตเวนคืน
  -  หรือสาธารณูปโภคไฟฟ้าห่างจากหลักประกันเกิน 100 เมตร และมีน้ำใช้ตามสภาพท้องถิ่น

3. ขั้นตอนการทำข้อตกลง

 • หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจเอกชนทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอ เข้าร่วมโครงการ เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยถึงธนาคารฯ (สำหรับธุรกิจเอกชนในหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้ระบุ เกี่ยวกับประเภทของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่และจำนวนพนักงานพร้อมทั้งแนบสำเนา หนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคลมาด้วย) ธนาคารฯจะพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบพร้อมทั้งจัดส่งข้อ ตกลงให้เพื่อดำเนินการต่อไป
4. ประเภทการกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินและอาคาร หรือห้องชุดเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
 • เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างอาคารเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
 • เพื่อขยายต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินและหรืออาคาร หรือห้องชุดอันเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
 • เพื่อชำระเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
5. หน้าที่ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจเอกชน

 • เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ข้าราชการ/พนักงานให้ใช้สิทธิในการกู้เงิน
 • เป็นผู้หักเงินเดือน ข้าราชการ/พนักงาน เพื่อส่งชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคารฯ
 • แจ้งให้ธนาคารฯ ทราบ เมื่อข้าราชการ/พนักงาน พ้นสภาพจากการ เป็นข้าราชการ/พนักงาน

6. ระยะเวลาให้กู้

 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 30 ปี
 • อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 75 ปี

7. เอกสารประกอบการกู้เงิน

 • คำขอกู้เงิน
 • เอกสาร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • เพิ่มเติม หนังสือรับรองเิงินเดือนตามแบบฟอร์มสวัสดิการ
 • หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสารส่วนตัวของแต่ละท่าน

8. ค่าใช้จ่ายในการกู้

 • ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้างต่อเติมอาคาร หรือซ่อมแซมอาคารครั้งละ 600 บาท
 • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง อัตราจ้างเหมา รายละ 800 บาท (หรือตามที่ธนาคารเงินควร)
 • ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้

9. ติดต่อขอรายละเอียด

 • ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 12 เลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-9000


ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์