บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.091-429-8792 Line.baannut99 

สินเชื่อบ้านผ่อนสบาย รีไฟแนนซ์กับ ธนาคารธนชาต
สินเชื่อบ้านผ่อนสบาย รีไฟแนนซ์

บริการสินเชื่อบ้าน Refinance เพื่อไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ และระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมให้วงเงินกู้เพิ่มเพื่อใช้จ่ายตามความต้องการของคุณ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของผู้กู้
- บุคคลธรรมดา
- อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
- มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 12,000 บาท/เดือน/คน
- อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และควรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
- กรณีผู้กู้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จะต้องมีการผ่อนชำระตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ยค้างรับ (ดอกเบี้ย 2) และเบี้ยปรับคงค้างในบัญชี
- กรณี Refinance จากสถาบันการเงินอื่นต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ
- สูงสุดไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้นับรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้แล้วไม่เกิน 65 ปี (ใช้อายุผู้กู้ซึ่งมีรายได้หลักเป็นเกณฑ์)
ประเภทหลักประกัน
- บ้านเดี่ยว , บ้านแฝด , ทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม , โฮมออฟฟิต , อาคารพาณิชย์(ไม่เกิน 2 ยูนิต) และอาคารชุด
ที่ตั้งหลักประกัน
- ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ ,ปริมณฑล (สมุทรปราการ ,นนทบุรี , ปทุมธานี) และต่างจังหวัด
วงเงินกู้
- วงเงินตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
- กรณีจำนวนเงินที่จะ Refinance ไม่ถึง 10 ล้านบาท ให้วงเงินกู้เท่ากับภาระหนี้เดิม สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคา ประเมิน
- กรณีจำนวนเงินที่จะ Refinance ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้วงเงินกู้เท่าเท่ากับภาระหนี้เดิม สูงสุดไม่เกิน 80%
- กรณี Refinanceและต้องการวงเงินเพิ่มจากภาระหนี้คงค้างของสถาบันการเงินเดิม วงเงินกู้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 90%ของราคาประเมิน (และสำหรับวงเงินกู้เพิ่มจากภาระหนี้คงค้างของสถาบันการเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 5 ลบ.
- ปีแรกสามารถเลือกผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท / เดือน / วงเงินกู้ทุก 1 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
1. อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้เท่ากับยอดหนี้คงเหลือสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 1.1 วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.0 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบด้วย 2 ทางเลือก
 1.1.1 อัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 1 :
ปีที่ 1 : เดือนที่ 1-6 = 0.00% ต่อปี
เดือนที่ 7-12 = MLR-3.00% ต่อปี
ปีที่ 2 : MLR-1.50% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR-1.00% ต่อปี

ฟรี! ค่าจดจำนอง เมื่อทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ MRTA Plus เต็มวงเงิน และระยะเวลาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

 
 1.1.2 อัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 2 :
ปีที่ 1 : เดือนที่ 1-6 = 0.00% ต่อปี
เดือนที่ 7-12 = MLR-3.00% ต่อปี
ปีที่ 2 : MLR-2.25% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR-1.00% ต่อปี 1.2 วงเงินกู้ต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปีที่ 1 = 3.99% ต่อปี
หลังจากนั้น = MLR – 0.50% ต่อปี
2. อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินที่ขอกู้เพิ่มจากภาระหนี้คงค้างของสถาบันการเงินเดิม
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตาม MRR

สิทธิพิเศษ/โปรโมชั่น
- สามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ได้
- สิทธิพิเศษ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2554 
   1. กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 1.0 ล้านบาทขึ้นไป เมื่อเลือกใช้อัตราดอกบี้ยทางเลือกที่ 1 พร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ MRTA Plus เต็มวงเงิน และระยะเวลาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าจดจำนองฟรี 1%
   2. กรณีวงเงินกู้ต่ำกว่า 1.0 ลบ. จะได้ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 % สำหรับผู้กู้ที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ ทั้ง MRTA และ/หรือ MRTA Plus ที่อายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญาเงินกู้ หรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี และ บริษัทประกันชีวิตรับทำประกันและได้รับชำระค่าเบี้ยประกันครบถ้วนแล้ว สำหรับผู้ทำMRTA ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลา 12 เดือนและ MRTA Plus ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลา 24 เดือน


ค่าธรรมเนียม
1. ค่าประเมินราคาหลักประกัน 2,500 บาท(เฉพาะกทม.และปริมณฑล) นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทำสัญญากู้เงิน คิดค่าธรรมเนียม (Refinance Fee) 3% ของวงเงินตามสัญญากู้เงิน
3. กรณีขอวงเงินกู้เพิ่มจากภาระหนี้คงค้างในคราวเดียวกับสินเชื่อเคหะ (Refinance) ไม่คิดค่านิติกรรมสัญญา/จำนอง และกรณีขอวงเงินกู้เพิ่มฯ ภายหลังการได้ร้บอนุมัติสินเชื่อเคหะ ภายในเวลาไม่เกิน 90 วันปฏิทิน คิดค่านิติกรรมสัญญา/จำนอง 500 บาทต่อบัญชี

เอกสารประกอบการขอสินสินเชื่อ
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส
2. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าของผู้กู้/คู่สมรส
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
5. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
6. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้กู้/คู่สมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล )
7. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีเงินเดือน) หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากเดือนล่าสุดที่ขอสินเชื่อ)
8. สลิปเงินเดือน
9. หนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
10. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/สามัญนิติบุคคล(กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
11. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 3 เดือน (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
12. รายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อและผู้ขายของลูกค้า(กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
13. ภาพถ่ายสถานประกอบการ(กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)

เอกสารเพิ่มเติม
กรณีเพื่อซื้อบ้าน
1. หนังสือสัญญาจะซื้อ/ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. ใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินดาวน์
3. โฉนดที่ดินหน้า – หลัง ครบทุกแผ่น

กรณีเพื่อไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
1. สัญญาจะซื้อขาย (ท.ด.13) ( ถ้ามี)
2. สัญญาเงินกู้สถาบันการเงินเดิมของทุกๆ วงเงิน ( ทุกฉบับ )
3. ใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระค่างวดย้อนหลัง 3 เดือน
4. โฉนดที่ดินหน้า – หลัง ครบทุกแผ่น
5. กรณีเพื่อปลูกสร้างบ้าน

แบบแปลนบ้าน
1. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ใบตอบรับใบอนุญาต
2. สัญญาปลูกสร้าง
3. โฉนดที่ดินหน้า-หลัง ครบทุกแผ่น
4. รูปถ่ายที่ดินที่จะสร้างบ้าน

กรณีเป็นชาวต่างชาติ
ผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นชาวต่างชาติ
1. สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือ มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
2. สำเนาหนังสือเดินทาง

ผู้ค้ำประกันเป็นชาวต่างชาติ
1. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือภาพถ่ายทะเบียนสมรสกับผู้มีสัญชาติไทย (อายุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี)
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่แสดงตนต่อกองตรวจคนเข้าเมือง

อื่นๆ
1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์ ทนาย ฯลฯ)
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการ (สถานพยาบาล ฯลฯ)
3. เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน/ทรัพย์สิน (ทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน ฯลฯ)

ช่องทางการสมัคร
- ติดต่อสอบถามและยื่นสมัครขอสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา
- ดาวโหลดใบสมัคร

หมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

ที่มา:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

บทความ : ขอสินเชื่อบ้าน , เกี่ยวกับกรมที่ดิน ,จำนอง ,สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ,ขายฝาก ,การเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัย ,