บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.091-429-8792 Line.baannut99 

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ กับไอแบงก์ (บัยอ์ อัลอีนะฮ์) สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย ให้วงเงินสูงสุด110% ของภาระหนี้คงเหลือ

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
 
ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวจากสถาบันการเงินอื่น

หลักการ : บัยอ์ อัลอีนะฮ์

วงเงินสินเชื่อ : วงเงิน 110% ของภาระหนี้คงเหลือ

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

อัตรากำไร :
เอกสารการประกอบพิจารณา : เอกสารส่วนบุคคล 

ระยะเวลา

ชำระปกติ

ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี
ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4

ปีที่ 1

1.75%

3.50% SPRL 4.25% 3.50%

 ปีที่ 2

SPRL - 1.75%

4.75% SPRL - 2.50% SPRL - 1.75%

ปีที่ 3 เป็นต้นไป

SPRL -1.375%

SPRL -1.375%

SPRL - 1.375%

SPRL - 1.375%


(หมายเหตุ : ปัจจุบัน SPRL = 6.75% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2552)

ค่าธรรมเนียม :  - ฟรีค่าธรรมเนียม Front End Fee
                        - คิดค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
                        - ค่าอากรแสตมป์และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
หลักประกัน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ระยะเวลาโครงการสินเชื่อ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2554

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ : - เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยมีอายุขั้นต่ำ 22 ปี
                                  - ป็นผู้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือมีฐานะมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้
                                  - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท บมจ. มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป และต้องได้รับการบรรจุ หรือแต่งตั้งตามระเบียบ
                                  - พนักงานบริษัททั่วไป มีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป (โดยรวมอายุงานที่ทำงานเดิมได้ แต่ที่ทำงานปัจจุบันผู้ขอสินเชื่อต้องได้รับการแต่งตั้งและ/หรือมีคำสั่งบรรจุตามระเบียบบริษัท หรือองค์กร)
                                  - เจ้าของกิจการ ประกอบธุรกิจอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
                                  - กรณีรายได้ประจำ (Employee) อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 60 ปี
                                  - กรณีเจ้าของกิจการ (Self-employee) อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี
                                  - ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หรือ มีหนี้สินล้นพ้นตัว
                                  - ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ตามที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ที่อยู่ปัจจุบัน และ ที่ทำงาน และ โทรศัพท์มือถื
                                  - กรณีมีผู้ขอสินเชื่อร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ขอสินเชื่อหลัก เป็น คู่สมรส บิดามารดา บุตร (ตามกฎหมาย) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้ขอสินเชื่อหลักเท่านั้น

 

                                             - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อหลัก
                                             - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อร่วม (ถ้ามี)
                                             - สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ เอกสารที่คัดจากทะเบียนราษฎร์
                                             - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)
                                             - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
                                         

                                            เอกสารแสดงรายได้
                                             กรณีพนักงานบริษัททั่วไป / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
                                             - สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ ถ้าไม่มีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทฉบับจริง ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
                                             - สำเนาบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกันนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ
                                            
กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
                                             - สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มหนังสือรับรองรายชื่อผู้ถือหุ้น (เอกสารต้องรับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ)
                                             - สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน
                                             - สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ที่เป็นบัญชีเงินออมของผู้ขอสินเชื่อ (ถ้ามี)
                                         

                                            เอกสารจากสถาบันการเงินเดิม
                                             - สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม และ สัญญาจำนองเดิม
                                             - สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้เดิม 6 เดือนย้อนหลัง ถ้าไม่มีใช้ Statement เงินกู้ย้อนหลัง 12 เดือน (ขอจากสถาบันการเงินเดิม)
                                           
เอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์
                                             - สำเนาโฉนด นส.3.ก./นส.3/อช. (ฉบับล่าสุด)

                                            เอกสารอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนดเพิ่มเติมตามความจำเป็น

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา  

ibank callcenter โทร. 0-2650-6999

E-mail. info@ibank.co.th

website. http://www.ibank.co.th/

 

ที่มา:ibank.co.th

 

Tags :