บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.091-429-8792 Line.baannut99 

โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 7

โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 7

หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 7”
โดยความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดทำ สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เพื่อช่วยกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ และช่วยส่งเสริมกำลังซื้อของข้าราชการให้สามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น และ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงินของโครงการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้กู้
    เป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

2. วัตถุประสงค์การขอกู้
     2.1 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด*
     2.2 เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร*
     2.3 เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร*
     2.4 เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.*
     2.5 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น*
     2.6 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/
ซ่อมแซมอาคาร*
     2.7 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่า จากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร*
     2.8 เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย*
     2.9 เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย*

หมายเหตุ - * การขอกู้ตามวัตถุประสงค์ ข้อ 2.1 – 2.9 จะต้องเป็นไปเพื่อกรรมสิทธิ์ของตนเองและหรือคู่สมรส (จดทะเบียน) และกรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม และกรณีเป็น ลูกหนี้เดิมของธนาคารไม่ให้ใช้สิทธิโครงการนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารแล้ว
               - อาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์

3. วงเงินให้กู้
    3.1 ไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาประเมินราคาที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ การขอกู้เงินแต่ละประเภท และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาค่าก่อสร้าง แล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า
    3.2 ไม่เกิน 65 เท่าของเงินเดือน เงินผ่อนชำระเป็นอัตราคงที่ตามสัญญากู้ โดยเงินงวดไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ

4. ระยะเวลาการกู้
    ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี หรือจนเกษียณ อายุราชการ แล้วแต่ระยะเวลาใดยาวกว่า

5. หลักประกันในการขอกู้เงิน
     เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
    ปีที่ 1 – ปีที่ 2
    เดือนที่ 1 – 6 = 0.00% ** ต่อปี
    เดือนที่ 7 – 24 = MRR – 2.00% ต่อปี
    ปีที่ 3 จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา
    - กรณีกู้ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง = MRR – 1.00% ต่อปี
    - กรณีกู้ชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR


หมายเหตุ - ปัจจุบัน MRR = 6.50% ต่อปี และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธอส.
               - ** ลูกค้าจะได้รับสิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษปีแรก เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 6 ในอัตราดอกเบี้ย 0.00% ต่อปี ทันที และหากลูกค้า มีประวัติการผ่อนชำระเงินงวดทุกเดือนสม่ำเสมอดีตามสัญญากู้เงินหรือบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินจนครบ 24 เดือน ธนาคารจะให้สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.00% เพิ่มอีก 1 เดือน ทั้งนี้ การให้สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและลูกค้าต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนดด้วย
              - กำหนดระยะเวลายื่นคำกู้เงินใช้สิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และกำหนดระยะเวลาทำนิติกรรมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

7. การคำนวณเงินงวด
    การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 6. บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี สำหรับการคำนวณเงินงวด ผ่อนชำระเดือนที่ 1 – 6 ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดือนที่ 7 บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี

8. การชำระหนี้เงินกู้
    8.1 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ต้องทำข้อตกลงกับธนาคาร และทำหน้าที่หักเงินเดือนของผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร
    8.2 กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีก่อน 3 ปีนับจากวันทำสัญญากู้เงินครั้งแรก ธนาคารจะคิดค่าเบี้ยปรับร้อยละ 2 ของวงเงินกู้ตามสัญญา

9. การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ ให้กู้เงินโครงการ ธอส.-กบข. และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

10. การได้รับสิทธิต่อ
      10.1 ผู้กู้ที่พ้นสภาพการเป็นข้าราชการในกรณีปกติทั่วไป เช่น ลาออก ให้ออก ไล่ออก เป็นต้น ยังคงสิทธิอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการต่อไปได้จนถึงอายุ 60 ปี
      10.2 ผู้กู้ที่พ้นจากราชการตามนโยบาย/มาตรการของรัฐบาล ยังคงสิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการ ต่อไปได้จนถึงอายุ 60 ปี
      10.3 ผู้กู้ที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุก่อนกำหนด ยังคงสิทธิอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ตามโครงการต่อไป โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

11. การหมดสิทธิการกู้เงินตามโครงการ
      ธนาคารจะยกเลิกการใช้สิทธิ และเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไปของ ธนาคาร ในกรณีผู้ได้รับสิทธิต่อตามข้อ 10. มีหนี้ค้างและมีวันชำระ (DPD) เกิน 45 วัน

12. กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน
      ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554

13. ระยะเวลาสิ้นสุดในการทำนิติกรรม
      ผู้ที่ยื่นคำขอกู้เงินภายในกำหนดตามข้อ 12. จะต้องทำนิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555 มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิในการกู้เงินตามโครงการ

14. สถานที่ติดต่อยื่นคำขอกู้เงิน
      ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (สำนักพระราม 9 อาคาร 1 ชั้น 1) หรือสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือสำนักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง

15. หลักฐานการขอกู้เงิน
      15.1 หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด (ตามแบบฟอร์มของธนาคาร)
      15.2 สลิปเงินเดือนหรือใบแจ้งรายการเงินเดือนจากหน่วยงาน และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่น ๆ
      15.3 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
      15.4 สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า
      15.5 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร แล้วแต่กรณี
      15.6 สำเนาโฉนดที่ดิน หรือน.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า (กรณีกู้เงินเพื่อซื้อทรัพย์ มือสอง ต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานที่ดิน)
      15.7 กรณีซื้อห้องชุด ที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
      15.8 กรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/คำขออนุญาต/แบบก่อสร้างอาคาร/ส่วนขยาย/ต่อเติมอาคาร/ซ่อมแซมอาคาร
      15.9 กรณีไถ่ถอนจำนอง ให้แสดงสำเนาสัญญากู้ สัญญาจำนอง Statement/ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน และหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินที่นำมาเป็นหลักประกัน ได้แก่ สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสำนักงานที่ดิน) หรือใบแจ้งเลขหมายประจำบ้าน หรือใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร
      15.10 กรณีชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ให้แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินที่นำมาเป็นหลักประกัน ได้แก่ สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสำนักงานที่ดิน) หรือใบแจ้งเลขหมายประจำบ้าน หรือใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
      15.11 กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ให้แสดงใบเสร็จรับเงิน หลักฐานแสดงการซื้อหรือรายการอุปกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะซื้อพร้อมราคาโดยประมาณ

* ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารข้อ 15.3-15.11
* กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสาร ตามข้อ 15.1-15.5 มาแสดงต่อธนาคารด้วย
* ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000

 

ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์