บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.062-963-9874 Line.baannut99 

“ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ

“ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ

สอบถามสถานะ “คืนเงินภาษี”

 ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ “คืนเงินภาษี” ได้ทางเว็บไซท์ www.rd.go.th  หน้าหลักกรมสรรพากร
WHAT'S NEW หัวข้อ >> สอบถามการขอคืนภาษี E-FILING SMS ท่านจะทราบว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนใด เช่น เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้รับเอกสารของท่านแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาคืนเงินภาษี

สอบถาม"ส่งเอกสารให้ตามที่ขอได้รับแล้วหรือยัง"

ท่านสามารถตรวจสอบเบื้องต้นทางเว็บไซท์ www.rd.go.th  หน้าหลักกรมสรรพากร WHAT'S NEW หัวข้อ >> ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี หากท่านส่งเอกสารพร้อมใบนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และจ่าหน้าซองถูกต้อง ท่านสามารถตรวจสอบได้จากใบตอบรับ หรือทางเว็บไซท์ www.Thailandpost.com  อีกช่องทางหนึ่ง

สอบถามกรณีไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี

กรณีท่านตรวจสอบสถานะ "คืนเงินภาษี" ปรากฎว่า มีการส่งเช็คคืนเงินภาษีให้ท่านแล้ว แต่ท่านไม่ได้รับ อันเกิดจากเปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่แต่ยังไม่ได้รับเช็ค ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่

โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

สอบถามกรณีเช็คคืนเงินภาษีชำรุด สูญหาย หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

หากเช็คคืนเงินภาษีที่ได้รับชำรุด หรือสูญหาย หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เช่น คำนำหน้าชื่อไม่ถูกต้อง หรือชื่อ/นามสกุลไม่ถูกต้อง หรือเช็คเกิน 6 เดือน ให้นำเช็คดังกล่าว (ถ้ามี) ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่

โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
2. หนังสือแจ้งความ กรณีผู้ขอคืนทำเช็คสูญหาย
3. หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

สอบถามกรณีได้รับเช็คคืนเงินภาษี แต่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรณีมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่กองคลัง ชั้น 7 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรณีมีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนั้นๆ

ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ประกอบการแลกเช็คเป็นเงินสด มีดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีคนต่างด้าว พร้อมสำเนา
2. หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล กรณีคณะบุคคล
3. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทนและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกคำถาม
RD Call Center

 

ที่มา:กรมสรรพกร