บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

สินเชื่อเพื่อการซื้อเครื่องจักร

สินเชื่อเพื่อการเช่า/เช่าซื้อเครื่องจักรกสิกรไทย

ความต้องการทางการเงินเพื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์

ธนาคารให้การสนับสนุนทางด้านสินเชื่อเพื่อการเช่า/ เช่าซื้อเครื่องจักรเพื่อตอบสนองลูกค้าเอสเอ็มอีที่ต้องการเช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยบริการสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) สำหรับเช่าอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์ และ บริการเช่าซื้อ (Hire Purchase) สำหรับเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์

โดยมีวงเงินสูงสุดสำหรับสินเชื่อเพื่อการเช่า/ เช่าซื้อเครื่องจักรกสิกรไทยถึง 90% ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่ต้องมีหลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน ดังนั้นจึงทำให้ไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยเงินสด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินการธุรกิจ นอกจากนี้ ยังสามารถนำค่าเช่ามาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

เช่าทรัพย์ (Leasing)
บริการเช่าทรัพย์ (Leasing) KF&E ให้บริการสินเชื่อระยะปานกลางสำหรับการเช่าอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์ โดยมีกำหนดระยะเวลากู้ไม่ต่ำกว่า 36 เดือนขึ้นไป

ประโยชน์ของลิสซิ่ง
ด้านงบการเงิน
- ไม่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity ratio) ของกิจการเปลี่ยนแปลง
- ช่วยให้อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน (Return on Assets: ROA) ดีขึ้น
- ไม่ขัดต่อเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้บางประเภท (Covenants )
- สามารถนำค่าเช่ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน
- ไม่ก่อให้เกิดกำไร หรือขาดทุน จากการขายทรัพย์สิน

ผลประโยชน์ด้านกระแสเงินสด
- ไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ
- กู้ได้เต็มมูลค่าของราคาทรัพย์สิน (ในบางกรณี)
ด้านภาษี
- สามารถนำค่าเช่ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน ซึ่งมากกว่าการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
ด้านเทคโนโลยี
- ป้องกันความเสี่ยงจากการล้าสมัยของทรัพย์สิน
- มีการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย (Technology refreshment option) ระหว่างอายุสัญญา

รายละเอียด เงื่อนไขการทำลีสซิ่ง
ระยะเวลาในการเช่า : 3 - 5 ปี
ทรัพย์สินที่เช่า : ทรัพย์สินประเภททุนทุกประเภท ได้แก่ เครื่องจักรงานโลหะ เครื่องจักรงานไม้ เครื่องจักรงานพลาสติก ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น
อัตราค่าเช่า : กำหนดตายตัวตลอดสัญญาเช่า
หลักทรัพย์ค้ำประกัน : บุคคลค้ำประกัน และจดทะเบียนเครื่องจักรนั้นๆ เป็นหลักทรัพย์
วงเงินที่ให้ลิสซิง : ร้อยละ 70 - 100 ของราคาทรัพย์สิน สามารถกำหนดวงเงินล่วงหน้าได้ในครั้งเดียว
ระยะเวลาในการอนุมัติ : 1 สัปดาห์ (หลังบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน)
การชำระค่าเช่า : ชำระเป็นรายเดือนในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

คุณสมบัติของผู้เช่า
- เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด


เช่าซื้อ (Hire Purchase)

บริการเช่าซื้อ (Hire Purchase) KF&E ให้บริการสินเชื่อในรูปแบบการเช่าซื้อ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 60 เดือน สำหรับการเช่าซื้ออุปกรณ์เพื่อการพาณิชย์และการขนส่ง โดยผู้เช่าซื้อจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา

จุดเด่น ประโยชน์ของเช่าซื้อ
 - ผลประโยชน์ด้านกระแสเงินสด
 - ไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ
 - กู้ได้เต็มมูลค่าของราคาทรัพย์สิน (ในบางกรณี)

รายละเอียด
การชำระค่าเช่า : ชำระเป็นรายเดือนในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

คุณสมบัติของผู้เช่า

 - เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บ. แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย (KF&E)
โทร. K-BIZ Contact Center 0-2888-8822 กด 120

  

คลิ๊กดูรายละเอียด

ที่มา:https://www.kasikornfactory-equipment.com