บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใหม่
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่

            ออกมาสร้างความฮือฮา ปนความกังวลใจเล็กๆเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ..... ซึ่งถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้งในรัฐบาลชุดนี้ แม้ว่าจะมีความพยายามผลักดันกม. ดังกล่าวมานานนับสิบปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง

ความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ขณะนี้ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาก่อนจะนำเสนอเข้าสภาต่อไป

ระหว่างนี้ก็ลองมาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.......โดยในเบื้องต้นมีรายละเอียด ดังนี้

ที่ดิน หมายถึง พื้นดิน รวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย

สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง โรงเรือน อาคาร ตึก รวมถึงคลังสินค้าและแพ ที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ และให้รวมถึงสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

ฐานภาษี หมายถึง ฐานมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์รวมกับ มูลค่าของทรัพย์สินอื่นที่ติดกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ที่มีลักษณะถาวร หรือ ประกอบเป็นอันเกี่ยวกับที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้าง แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

1.ที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
2.ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง
3.ห้องชุด

การคิดอัตราภาษีมี 3 อัตรา คือ

(1) อัตราภาษีและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป ไม่เกินร้อยละ 0.5
(2) อัตราภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยโดยไม่ประกอบการพาณิชย์ ไม่เกินร้อยละ 0.1
(3) ที่ประกอบเกษตรกรรม ไม่เกินร้อยละ 0.05

ในกรณี ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า โดยไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้เสียภาษีไม่เกินร้อยละ 0.5 ของฐานภาษีใน 3 ปีแรก และหากยังไม่ได้ทำประโยชน์อีกให้เสียเพิ่มอีก 1 เท่าในทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของฐานภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ครอบครอง หรือทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินของรัฐ และให้รวมถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีแทน

การลดและยกเว้นภาษีได้กำหนด ไว้ 3 กรณี ได้แก่
1.กรณีที่ดินสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายมากหรือถูกทำลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป

2.กรณีที่มีเหตุทำให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือทำให้สิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอนหรือทำลายหรือชำรุดเสียหายจนต้องทำการซ่อมแซมในส่วนสำคัญ

3. กรณีผู้เสียภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่ถือครองอยู่ทั้งหมด ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพียงเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินดังกล่าว มีมูลค่าไม่เกินมูลค่าที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้ได้รับยกเว้นภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยดังกล่าว

ทั้งนี้ ยังมีทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีตามกฎหมายดังกล่าวด้วย ซึ่งคงต้องไปศึกษารายละเอียดในตัวกฎหมายฉบับเต็ม

ส่วนการหักค่าบำรุงสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด ตามกฎหมายกำหนดให้หักค่าบำรุงสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดอายุตั้งแต่ 1-10 ปี ร้อยละ 1 ต่อปี ถ้า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10 ต่อปี

สำหรับอำนาจในการจัดเก็บ กำหนดไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอำนาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในเขต อปท. นั้น โดยให้ภาษีที่จัดเก็บได้เป็นรายได้ อปท.นั้นๆ

อีกทั้งยังให้อำนาจอปท.สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อกำหนดอัตราภาษีเพิ่มขึ้นจากอัตราที่คณะกรรมการ กำหนดอัตราภาษีกำหนดไว้ แต่ต้องไม่เกินเพดานภาษีที่กำหนดไว้ หากมีเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

อย่างไรก็ดี หาก พ.ร.บ. ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ได้จริง แต่การจัดเก็บภาษีดังกล่าวตามกฎหมายต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายก่อนการจัดเก็บภาษีได้จริงอีกเป็นเวลา 2 ปี ตามบทเฉพาะกาล

………………………………………………..……………………………………..………………………………………..

รู้หรือไม่ .??

ผู้เสียภาษีสามารถคัดค้านและอุธรณ์การประเมินภาษีได้ 2 กรณี คือ

1.กรณีการประเมินภาษีหรือเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้อง โดยให้มีสิทธิ์คัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้

2.กรณีผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับคำร้องของผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์อุธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร (ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่กทม.) และสามารถฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้เมื่อเห็นว่าการประเมินภาษีหรือเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้อง

ที่มา :Home.co.th

 

 

Tags; เรื่องของภาษี , เกี่ยวกับกรมที่ดิน ,กฏหมายสำหรับประชาชน ,เกี่ยวกับการซื้อขายบ้านที่ดิน ,จำนอง-จำนอง , ขายฝาก-ขายฝาก ,