บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

ค่าใช้จ่ายในการทำขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน ขายฝากคอนโดฯ

 

ค่าใช้จ่ายในการทำขายฝาก

 กรมที่ดินเป็นผู้จัดเก็บ

 • ค่าคำขอ แปลงละ ๕ บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เศษของหนึ่งบาทให้คิดเป็นหนึ่งบาท
 • ค่าอากรแสตมป์ คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า โดยทุก ๒๐๐ บาทหรือเศษของ ๒๐๐ บาท เสียค่าอากรแสตมป์ ๑ บาท
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (ให้ดูรายละเอียดในเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะ)
 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

   

 นายทุนเป็นผู้จัดเก็บ

   - ดอกเบี้ยล่วงหน้า 2เดือน หรือ 3เดือน (แล้วแต่ตกลง)

   - ค่าปากถุง (แล้วแต่ตกลง)

* ค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะหักจากเงินต้นทั้งสิ้น ที่เหลือจากหักค่าใช้แล้ว จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คเงินสดทันทีที่สำนักงานกรมที่ดินในวันที่ทำสัญญา ค่าใช้จ่ายที่เสียกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมีหลักฐานใบเสร็จแสดง *

 

 ขั้นตอนการจดนิติกรรมขายฝากมีดังนี้

 • ประชาสัมพันธ์ - รับบัตรคิว
 • รับคำขอและสอบสวน
 • ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 • ลงบัญชีรับทำการ
 • ตรวจอายัด
 • ประเมินทุนทรัพย์
 • เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)
 • พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน
 • คู่กรณีลงนามในสัญญา
 • เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 • มอบโฉนดให้กับผู้รับซื้อฝาก
 • ผู้จดขายฝากรับเงินสดทันที และกลับบ้านได้