บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

ตัวอย่างการคำนวณภาษีขายอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์

+ อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา
+ อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา (นอกเขต กทม. เทศบาลเมืองพัทยา)
+ อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา

ตัวอย่างที่1 การขายอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นมรดกหรือได้รับจากการให้โดยเสน่หา

1. ข้อมูล1.1 จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2549 อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาเมื่อ พ.ศ.2545ถือครองมา 5 ปี วันนี้ได้ตกลงโอนในราคา 2,800,000 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เป็นเงิน 2,000,000 บาท
1.2 กรณีได้มาโดยทางมรดก หรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้
1.3 บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิไม่เกิน

100,000 บาท

ร้อยละ  5 

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

100,000 บาท   -   500,000 บาท

ร้อยละ 10

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

500,000 บาท   -   1,000,000 บาท

ร้อยละ 20

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

1,000,000 บาท   -   4,000,000 บาท

ร้อยละ 30

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

4,000,000 บาท

ร้อยละ 37

หมายเหตุ กรณีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก (พระราชกฤษฎีกา ฉบับ 470)

 2.วิธีการคำนวณ 

2.1 ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้
     (ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม)

      หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 50       (2,000,000 x 50)

      

                                                          100

เป็นเงิน 2,000,000 บาท 


เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
 

2.2 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (2,000,000 - 1,000,000) 

เป็นเงิน 1,000,000 บาท

2.3 เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.2 หารด้วยปีที่ถือครอง) 

                            (1,000,000) 
 
                                    5


เป็นเงิน   200,000 บาท 
 

 2.4 ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.3 คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ฯ) 

                             100,000 x  5                =      5,000 
                                   100

                             100,000x  10              =    10,000 
                                   100

เป็นเงิน  15,000 บาท

2.5 ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม 2.4 คูณด้วยปีที่ถือครอง)  

        15,000 X 5


เป็นเงิน    75,000 บาท

 โดยอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่นอกเขต กทม. เทศบาลเมืองพัทยา

 1. ข้อมูล  1.1 จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2549 อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยรับให้เมื่อ พ.ศ.2545 ถือครองมา 5 ปี วันนี้ได้ตกลงโอน ในราคา 2,800,000 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน 2,000,000 บาท 

1.2 เฉพาะกรณีมรดกหรือได้รับให้โดยเสน่หา สำหรับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล  หรือเมืองพัทยา  หรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ให้คำนวณภาษีเฉพาะเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  ในส่วนที่เกิน 200,000 บาท   ตลอดปีภาษีนั้น 

1.3 หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้  

1.4 บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา 

เงินได้สุทธิไม่เกิน

100,000 บาท

ร้อยละ  5 

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

100,000 บาท   -   500,000 บาท

ร้อยละ 10

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

500,000 บาท   -   1,000,000 บาท

ร้อยละ 20

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

1,000,000 บาท   -   4,000,000 บาท

ร้อยละ 30

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

4,000,000 บาท

ร้อยละ 37

 หมายเหตุ กรณีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก (พระราชกฤษฎีกา ฉบับ 470)

 2. วิธีการคำนวณ
 

2.1 ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้ (ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม)   หักด้วยจำนวนเงินที่ได้รับยกเว้น

         2,000,000 - 200,000  

        หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 50       (1,800,000 x 50) 
..............................................              .100
เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
  
เป็นเงิน   1,800,000 บาท

เป็นเงิน   900,000 บาท
  
2.2 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (1,800,000 -  900,000)  เป็นเงิน      900,000 บาท
2.3 เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.2 หารด้วยปีที่ถือครอง) 
               (900,000) 
                       5

เป็นเงิน      180,000 บาท 
 
 2.4 ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.3 คูณด้วยอัตราภาษี) 
              100,000 x  5                 =      5,000  
                   100 
              80,000 x  10                 =     8,000  
                      100
เป็นเงิน       13,000 บาท
2.5 ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม 2.4 คูณด้วยปีที่ถือครอง)  
        13,000 X 5

เป็นเงิน       65,000 บาท

 โปรแกรมช่วยคำนวณ | Top 

1. ข้อมูล  1.1 จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2549 อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยซื้อมาเมื่อ พ.ศ.2545 ถือครองมา 5 ปี วันนี้ได้ตกลงโอนในราคา 2,800,000 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน 2,000,000 บาท

1.2 บัญชีอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 165 พ.ศ.2529) เฉพาะในกรณีได้มาทางอื่นนอกจากมรดกหรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา

จำนวนปีที่ถือครอง

ร้อยละของเงินได้

1 ปี

92

2 ปี

84

3 ปี

77

4 ปี

71

5 ปี

65

6 ปี

60

7 ปี

55

     8 ปี ขึ้นไป

50

 

1.3 บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา  

เงินได้สุทธิไม่เกิน

100,000 บาท

ร้อยละ  5 

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

100,000 บาท   -   500,000 บาท

ร้อยละ 10

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

500,000 บาท   -   1,000,000 บาท

ร้อยละ 20

เงินได้สุทธิส่วนที่เกินแต่ไม่เกิน

1,000,000 บาท   -   4,000,000 บาท

ร้อยละ 30

เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

4,000,000 บาท

ร้อยละ 37

 หมายเหตุ กรณีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก (พระราชกฤษฎีกา ฉบับ 470)

2. วิธีการคำนวณ  

2.1 ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้(ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนด) 
        หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ 65       (2,000,000 x 65) 
 .......................................                  ...100

เป็นเงิน   2,000,000 บาท 
เป็นเงิน   1,300,000 บาท 
 
2.2 เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (2,000,000 - 1,300,000)  เป็นเงิน      700,000 บาท
2.3 เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.2 หารด้วยปีที่ถือครอง) 
               (700,000) 
                      5

เป็นเงิน    140,000  บาท 
 
 2.4 ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม 2.3 คูณด้วยอัตราภาษี) 
             100,000 x  5                =      5,000  
                   100 
              40,000 x  10               =      4,000  
                       100 
เป็นเงิน     9,000    บาท
2.5 ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม 2.4 คูณด้วยปีที่ถือครอง)  
                   9,000x5

เป็นเงิน    45,000   บาท

 โปรแกรมช่วยคำนวณ | Top 

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายอสังหาริมทรัพย์

 + ริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขายอสังหาริมทรัพย์

 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

1. ข้อมูล  บริษัท ก จำกัด ซื้อที่ดินมาเมื่อ 5 ปีก่อน และได้ขายไปเป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท  ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฏหมายที่ดิน 12,000,000 บาท โดยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และนิติกรรมในเดือนตุลาคม 2549

2. วิธีการคำนวณ 

  2.1 ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นเงิน   15,000,000 บาท 
  2.2 ราคาขายอสังหาริมทรัพย์
         (ตามราคาประเมินที่ใช้จดสิทธิและนิติกรรม)
เป็นเงิน   12,000,000 บาท 
  2.3 ราคาที่ใช้คำนวณ เป็นเงิน   15,000,000 บาท 
  2.4 คูณอัตราภาษีร้อยละ ร้อยละ 1
  2.5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (15000000 x 1)
                                            100
150,000 บาท

 

โปรแกรมช่วยคำนวณ | Top

 ภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์

+ กรณีภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. ข้อมูล  บริษัท บางอกการเกษตร จำกัด ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินขาย ปรากฏว่าในเดือน มกราคม มีรายรับจากการขายที่ดิน (ก่อนหักรายจ่าย) เป็นเงิน 1,000,000 บาท แต่ราคาประเมินที่ใช้จดสิทธิและนิติกรรม 800,000 บาท นอกจากนี้ ได้ยกที่ดินให้กรรมการบริษัท 1 แปลง คิดเป็นมูลค่า ตามราคาประเมินที่ใช้จดสิทธิและนิติกรรม 500,000 บาทอีกด้วย บริษัทจะต้องคำนวณภาษี ธุรกิจเฉพาะสำหรับเดือนมกราคม ดังนี้

2. วิธีการคำนวณ

2.1 รายรับจากการขายที่ดินและยกที่ดินให้ผู้อื่น (ถือว่าขาย) เป็นเงิน   1,500,000 บาท 
  2.2 เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3 = 3 x 1,500,000
                                                                             100
เป็นเงิน   45,000 บาท 
  2.3 เสียภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นเงิน   4,500 บาท 
  2.4 รวม เป็นเงิน   49,500 บาท 

โปรแกรมช่วยคำนวณ | Top

 อากรแสตมป์

+ กรณีอากรแสตมป์ 

1. ข้อมูล 

นาย สมเกียรติ ขายที่ดินเป็นเงิน 1,400,500 บาท ราคาประเมินที่ใช้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 800,000 บาท จะต้องเสียอากรแสตมป์ ดังนี้

2. วิธีการคำนวณ

  2.1 รายรับจากการขายที่ดิน

เป็นเงิน   1,400,500 บาท 

  2.2 เสียอากรแสตมป์       800,000  = 4,000
                                             200

เป็นเงิน   4,000 บาท 

โปรแกรมช่วยคำนวณ | Top

ที่มา: กรมสรรพากร

The Revenue Department