กฎหมาย ปปง.ฉบับใหม่เข้มตรวจฟอกเงิน 9 อาชีพ
 • 30 April 2019
 • 10
 • 0
กฎหมาย ปปง.ฉบับใหม่เข้มตรวจฟอกเงิน 9 อาชีพ   &nbsp...
อ่านต่อ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใหม่
 • 30 April 2019
 • 8
 • 0
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่             อ...
อ่านต่อ
กฎหมายเกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากร
 • 30 April 2019
 • 8
 • 0
กฎหมายเกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากร   มาตรา 3 เตรส ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีให้อธิบดีมีอำนา...
อ่านต่อ
สิทธิหักลดหย่อนภาษี
 • 30 April 2019
 • 9
 • 0
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ...
อ่านต่อ
ภาระภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์
 • 30 April 2019
 • 7
 • 0
ภาระภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์   เนื่องจากการจัดเก็บภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญเรื่อง...
อ่านต่อ
ตัวอย่างการคำนวณภาษีขายอสังหาริมทรัพย์
 • 30 April 2019
 • 8
 • 0
ตัวอย่างการคำนวณภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ + อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือที่ได้ร...
อ่านต่อ
กฏหมายภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์
 • 30 April 2019
 • 7
 • 0
กฏหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับขายอสังหาริมทรัพย์       ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์...
อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • 30 April 2019
 • 8
 • 0
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. คำว่า "ขาย" ในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ หมายความรวมถึง สัญญาจะขาย ขายฝา...
อ่านต่อ
การได้มาซื่งอสังหาริมทรัพย์
 • 30 April 2019
 • 8
 • 0
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ในทางภาษีอากรโดยเฉพาะกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบ่งการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ออ...
อ่านต่อ
ภาษีธุรกิจเฉพาะกับการขายอสังหาริมทรัพย์
 • 30 April 2019
 • 8
 • 0
ภาษีธุรกิจเฉพาะกับการขายอสังหาริมทรัพย์   การดำเนินธุรกิจมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือให้บริ...
อ่านต่อ
เลิกเว้นภาษีราคาบ้านขึ้น6%
 • 30 April 2019
 • 2
 • 0
เลิกเว้นภาษีราคาบ้านขึ้น6% ห่วงมาตรการลดหย่อนภา...
อ่านต่อ
เงินได้พึงประเมินอะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 • 30 April 2019
 • 7
 • 0
เงินได้พึงประเมินอะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นภาษี ? เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น ค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกองทุนรวม เพื...
อ่านต่อ
“ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ
 • 30 April 2019
 • 6
 • 0
“ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ สอบถามสถานะ “คืนเงินภาษี”  ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ &ld...
อ่านต่อ
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • 30 April 2019
 • 7
 • 0
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน      ค่าธรรมเนียม  การเรียกเก็บค่าธรรม...
อ่านต่อ
อากรแสตมป์
 • 30 April 2019
 • 13
 • 0
อากรแสตมป์             กรณีต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับ  การจดทะเบียนโอนหรือก่...
อ่านต่อ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • 30 April 2019
 • 9
 • 0
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ข้อ ๑. เงินได้จากการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไป...
อ่านต่อ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • 30 April 2019
 • 7
 • 0
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ภาษีโรงเรียนและที่ดินเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากฐานทรัพย์สิน คือเก็บจากเจ้าของโรงเร...
อ่านต่อ
ภาษีป้าย 2558
 • 30 April 2019
 • 9
 • 0
ภาษีป้าย   ปัจจุบันเราจะพบเห็นภาษีป้ายเป็นจำนวนมากทั้งป้ายชื่อ ป้ายโฆษณา โดยเฉพาะในตัวเมืองที่เจริญจะเห...
อ่านต่อ
ภาษีมรดก (อีกครั้ง)???
 • 30 April 2019
 • 6
 • 0
ภาษีมรดก  (อีกครั้ง)???   พลันเมื่อมีการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยคณ...
อ่านต่อ