บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 Tel.092-897-4546

  • 30 เมษายน 2019 at 06:52
  • 36
  • 0

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและ

มีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 

ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท1 หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป

หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้2

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB+ และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท A แนวโน้ม Stable โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยเป็นวันใดๆ ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้
พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้3

อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-5 5.85% (หรือเทียบเท่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี4 + 3.56%)
ปีที่ 6-25 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 3.81%
ปีที่ 26-50 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 4.56%
ปีที่ 51 เป็นต้นไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 5.56%

อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี5

ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างผลตอบแทนกรณีผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนชำระดอกเบี้ยและตัดสินใจไถ่ถอนก่อนกำหนด

โดยกำหนดสมมติฐานให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ 2.29% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ้นวันที่ 17 สิงหาคม 2561)

เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) นี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเท่านั้น

ปีที่ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดโดยที่ผ่านมาได้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด

5 ปี

25 ปี

50 ปี

100 ปี

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)

5.27% ต่อปี

3.75% ต่อปี

2.92% ต่อปี

2.24% ต่อปี

หมายเหตุ: หุ้นกู้ประเภทนี้หากมีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยและมีดอกเบี้ยค้างชำระสะสมนานเท่าใด

จะทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับ  จนครบกำหนดไถ่ถอนจะยิ่งลดลงเท่านั้น

อนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในปี 2556 - 2561 (18 สิงหาคม 2556 – 17 สิงหาคม 2561) อยู่ระหว่าง 1.47%-3.76%

อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่จะใช้อ้างอิงในการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลในอดีตนี้

และอาจเปลี่ยนแปลงจากในตัวอย่างข้างต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน 100,000 บาทและสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 100,000 บาท

การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ขอรับหนังสือชี้ชวน และคาดว่าเปิดรับจองซื้อวันที่ 24 27 กันยายน 2561

คำเตือนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819

ที่มา:ธนาคารกสิกรไทย