บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

สินเชื่อบ้าน Happy Life

 
 
ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
 
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 1.  เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 2.  เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3.  เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPAของ ธอส.
 4.  เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 5.  เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 6.  เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 7.  เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
 8.  เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ(5)เท่านั้น
 9.  กู้เพิ่ม เพื่อปลูกสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
หมายเหตุ
 • นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า
 • กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีจากสถาบันการเงินเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือนและไม่ค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
 
วงเงิน
 
 • วงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป
 • กรณีกู้เพิ่มวงเงินให้กู้เพิ่มในครั้งนี้รวมกับเงินต้นคงเหลือของบัญชีเงินกู้เดิมที่เป็นหลักประกันเดียวกันต้อง ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อน
 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปียกเว้นกรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่  1      

= 2.95%ต่อปี

ปีที่  2–3     

= MRR-3.80%(2.95%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
-กรณีลูกค้าสวัสดิการ =MRR -1.00%(5.75%) ต่อปี
-กรณีลูกค้ารายย่อย =MRR -0.50%(6.25%) ต่อปี
-กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ =MRR

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่ออื่นๆ/ค่าเบี้ยปรับ ให้ดำเนินการจัดเก็บตามประกาศธนาคาร
คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
 
คุณสมบัติ
 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
เอกสาร
 
เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน
 
พนักงานประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา หรือ ติดต่อ GHBank Call Center โทร. 0-2645-9000