บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

สินเชื่อวิมานเมฆยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ อนุมัติและนิติกรรมภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดหากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินโครงการแล้ว กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินสำหรับลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิ์ก่อน)


วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์NPAของ ธอส.
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

หมายเหตุ

 • นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลตและบ้านเช่า

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 4ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

 

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1-6

= 0.66% ต่อปี

เดือนที่ 7 - 20

= 2.66% ต่อปี

เดือนที่ 21 - 36

= 3.66% ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา    
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ
=MRR-1.00% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อย
=MRR-0.50% ต่อปี

พิเศษ ! สำหรับลูกค้ารายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท (เฉพาะวัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อซื้อที่ดินอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร)

ปีที่ 4 =MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา 
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ
=MRR-1.00% ต่อปี
 • กรณีลูกค้ารายย่อย
=MRR-0.75% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม เฉพาะบัญชีเงินกู้ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อวิมานเมฆ"

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ อช.2  ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา หรือ ติดต่อ GHBank Call Center โทร. 02-645-9000
 
ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์