บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

โอกาสการลงทุนกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและ

มีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562

ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท1 หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป

หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้2


อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ AA-/Stable และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A/Stable

โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท

เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป


จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว3

 
ปีที่อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)1 – 5
5.00% (ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี4 + 3.62%)6 – 25
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 3.87%26 – 50
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 4.62%51 เป็นต้นไปอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 5.62%
ตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี5 ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
 
คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2562

“ดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ของ IVL"

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=270682


ตัวอย่างผลตอบแทนกรณีผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนชำระดอกเบี้ยและตัดสินใจไถ่ถอนก่อนกำหนด

โดยกำหนดสมมติฐานให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ 1.38% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ้นวันที่ 26 กันยายน 2562) เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) นี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเท่านั้น

 หมายเหตุ: หุ้นกู้ประเภทนี้หากมีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยและมีดอกเบี้ยค้างชำระสะสมนานเท่าใด จะทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับจนครบกำหนดไถ่ถอนจะยิ่งลดลงเท่านั้น
 

ปีที่ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหน​ด

โดยที่ผ่านมาได้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด

5 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี​
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 4.56% ต่อปี 3.39% ต่อปี 2.71% ต่อปี 2.01% ต่อปี


อนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในปี 2557-2562 (27 กันยายน 2557 – 26 กันยายน 2562) อยู่ระหว่าง 1.34% – 2.98% อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่จะใช้อ้างอิงในการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลในอดีตนี้และอาจเปลี่ยนแปลงจากในตัวอย่างข้างต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

คำเตือน

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ

อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

 1 ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นจนกว่าบริษัทจะเลิกบริษัท

 2 สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ (1) วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งคือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้งภายหลังจากปีที่ 5 (2) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรือจะไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ทั้งจำนวน (3) ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือ (4) ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามหรือการตีความหลักการบัญชีโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานรายงานทางการเงิน เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

 3 ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย โดยตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล และ (2) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ และ (3) ไม่ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือ ซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน

 4 อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 1.38%

 5 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี อ้างอิงได้ คลิกที่นี่


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทย หรือโทร.  02-8888888 กด 819  
 
ที่มา:ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)