บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.062-963-9874 Line.baannut99 

ประกาศแล้ว แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินอีอีซี

แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโครงสร้างพื้นฐานฯมีผลบังคับใช้


เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 62  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๗ ) มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงท้ายประกาศนี้

เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้ ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ ตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ที่กำหนดในประกาศนี้

(๑) เขตพระราชฐาน

(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ ตามข้อ ๒

ประกาศบอร์ดนโยบายอีอีซีนี้ มีความยาว 17 หน้า รวม 50 ข้อ รวม 4 หมวด กำหนดการจัดทำแผนผังเป็น 6 ส่วน คือ 1.แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2.แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ 3.แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง 4.แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม 5.แผนผังระบบบริหารจัดการน้ำ

และ 6.แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย โดยประกาศนี้ได้วางทั้งข้อกำหนดในการจำแนก และให้รายละเอียดนโยบาย มาตรการ วิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินภายในเขตตามประกาศนี้ เป็นไปตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และรายการประกอบแผนผัง

 
 คลิ๊กดูฉบับเต็ม  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/301/T_0001.PDF

 
ที่มา:หนังสือพิมพ์เนชั่นสุดสัปดาห์