บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท

คุณสมบัติผู้ขอกู้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
  (1) กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
  (2) กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน
  ทั้งนี ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว
วัตถุประสงค์การขอกู้
 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของผู้กู้ หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดินซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุด ของผู้กู้หรือคู่สมรถจากสถาบันการเงินอื่น
 • ทั้งนี้ สามารถยื่นกู้วัตถุประสงค์เพื่อการไถ่ถอนจำนองร่วมกับการปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารได้
จำนวนเงินให้กู้
 • ไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด
ระยะเวลาชำระเงินกู้
 • สูงสุด 40 ปี
 • กรณีผู้กู้ปิดบัญชีเงินกู้ก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Pre-payment) ภายในระยะเวลา 5 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของวงเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย
 • ปีที่ 1= 0.010%
 • ปีที่ 2-3 = 4.350%
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR - 0.500%
หลักประกันเงินกู้
 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ และตั้งอยู่ในแหล่งความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชขน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • สิทธิการเช่าที่ดินและ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารกำหนด
หลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ เอกสารหลักฐานของผู้กู้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส
หมายเหตุ
 • ต้องสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างน้อย 3 ประเภท
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 หรือจนกว่าครบจำนวนวงเงินโครงการตามที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงก่อน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือโทรCall Center : 1115

Website: https://www.gsb.or.th/

ที่มา:ธนาคารออมสิน