บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.062-963-9874 Line.baannut99 

ออมสินออกโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

qq001

qq002

qq003

การให้สินเชื่อ

ให้บริการสินเชื่อภายใต้ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน”
 
คุณสมบัติผู้กู้

 1. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม
 2. ผู้มีอาชีพอิสระหรือค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 3. พนักงาน/ลูกจ้าง ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ  50,000  บาท ทั้งนี้  เมื่อรวมเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินกู้ในครั้งนี้  ณ  วันที่ทำนิติกรรมสัญญา  ต้องไม่เกิน 200,000  บาทต่อราย
 
ระยะเวลาชำระเงินกู้

ให้กู้ได้ไม่เกิน  3-5  ปี ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 1. อัตราดอกเบี้ย  ร้อยละ  0.50  ต่อเดือน  (Flat Rate)
 2. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน

หลักประกันการกู้เงิน สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด  ดังนี้

 1. กรณีผู้มีรายได้ประจำ ใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน  เรื่อง  การให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
 2. ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ /ผู้มีรายได้ประจำที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นรายได้เสริม ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.)  โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ  Micro Entrepreneurs  ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน โดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นไปตามที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กำหนด ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ  ดังนี้
  1.1  วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา 200 บาท ต่อสัญญา
  1.2  วงเงินกู้ตั้งแต่  10,001 - 20,000  บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา  400  บาท ต่อสัญญา
  1.3  วงเงินกู้ตั้งแต่  20,001 - 30,000  บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา  600  บาท ต่อสัญญา
  1.4  วงเงินกู้ตั้งแต่  30,001 - 40,000  บาท  ให้เรียกเก็บในอัตรา  800  บาท ต่อสัญญา
  1.5  วงเงินกู้ตั้งแต่  40,001  50,000 บาท  ให้เรียกเก็บในอัตรา 1,000  บาท ต่อสัญญา

 2. ค่าธรรมเนียมอื่น ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่าง ๆ

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ธนาคารให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าทำประกันคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท โดยธนาคาร เป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกัน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. Call Center : 1115