บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

ลุ้นทองโครงการ GHB Reward ครั้งที่ 7

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
       *ผู้ร่วมรายการ คือ ผู้กู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร (ลูกค้าสวัสดิการ) และผู้กู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มหน่วยงานต้นสังกัดทำข้อตกลง โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร (ลูกค้ารายย่อยทั่วไป)  ผู้ที่ลงทะเบียน GHB ALL Mobile Application ครั้งแรก  และผู้ที่ซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หน่วยละ 50,000 บาท ซึ่งมีที่มาของคะแนน ดังนี้


1. Reward Point คะแนนเกิดจาก
    1.1 ผู้ที่ลงทะเบียน GHB ALL Mobile Application ครั้งแรก จะได้รับคะแนน 30 คะแนน
    1.2 ผู้กู้ซึ่งเป็นผู้กู้หลักในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้น และบัญชีเงินกู้จะต้องมีสถานะปกติ (จำนวนวันค้างชำระหรือ DPD ไม่เกิน 30 วัน) โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดภายในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด ตามรายละเอียดดังนี้
        1) ลูกค้าสวัสดิการที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคาร ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 15 คะแนนต่อ 1 บัญชี
        2) ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทาง LRM : เครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์  หรือ QR Non Cash Payment เครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 10 คะแนนต่อ 1 บัญชี
        3) ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทางอื่นๆ นอกจากข้อ 2) และข้อ 2. (ลูกค้าที่ได้ GHB ALL Point) เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร ตัวแทนรับชำระเงินงวด Internet Banking หักบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน ตู้ ATM เป็นต้น รวมถึง ลูกค้าสวัสดิการที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทางอื่น โดยต้นสังกัดไม่หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวด ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 5 คะแนนต่อ 1 บัญชี
1.3 **ผู้ที่ซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หน่วยละ 50,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
        1) ซื้อสลากออมทรัพย์ฯ หน่วยละ 50,000 บาท ครั้งแรก จะได้รับคะแนน 10 คะแนน/หน่วย (Initial Point)
        2) ถือครองสลากออมทรัพย์ฯ หน่วยละ 50,000 บาท ต่อเนื่องในแต่ละเดือน จะได้รับคะแนน 10 คะแนน/หน่วย (Monthly Point) จนกว่าจะครบกำหนดอายุสลาก

2. GHB ALL Point คะแนนเกิดจาก
ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ซึ่งเป็นผู้กู้หลักในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้น และบัญชีเงินกู้จะต้องมีสถานะปกติ (จำนวนวันค้างชำระหรือ DPD ไม่เกิน 30 วัน) โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดภายในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด ผ่านช่องทาง GHB ALL  Mobile Application ซึ่งในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 10 คะแนนต่อ 1 บัญชี

หมายเหตุ :    
 •  Reward Point สามารถนำมาใช้สิทธิ์ลุ้นจับสลากได้โดยตรง ส่วน GHB ALL Point จะใช้เป็นสิทธิ์ลุ้นจับสลากได้ เมื่อทำการโอนคะแนนมายัง Reward Point

 •  Reward Point มีอายุจนถึงสิ้นปีถัดไป นับจากปีที่ได้คะแนน

 •  GHB ALL Point มีอายุจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หากไม่มีการใช้คะแนน จนถึงวันหมดอายุ จะโอนคะแนนมายัง Reward Point โดยอัตโนมัติ และเริ่มนับอายุใหม่ตามหลักเกณฑ์ Reward Point ปกติ ตั้งแต่วันที่โอนมา

 •  การแบ่งยอดชำระให้ครบเงินงวด หรือการชำระมากกว่าเงินงวด จะไม่ได้รับคะแนนเพิ่มแต่อย่างใด

 •  ผู้กู้ที่ชำระเงินงวดผ่านหลายช่องทาง จะคิดคะแนนให้ตามช่องทางที่ชำระครบจำนวนเงินงวด

 •  ลูกค้าสวัสดิการ ที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของหน่วยงานแล้ว ต้นสังกัดไม่สามารถหักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคารได้ จะจัดเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป

 •  พิจารณาสาขาที่ลูกค้าสังกัดจากบัญชีแรกที่ยังมีความเคลื่อนไหว ณ วันที่หมดเขตแลกสิทธิ์ลุ้นจับสลากในแต่ละครั้ง
ผู้ร่วมรายการสามารถใช้คะแนนสะสม 30 คะแนน เพื่อแลก 1 สิทธิ์ลุ้นจับสลาก โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานระบบสะสมคะแนนผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th หรือ GHB ALL Mobile Application เพื่อดูคะแนนสะสม ดูรายการของรางวัล จำนวนคะแนนที่ใช้แลก และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เมื่อลูกค้าเลือกรายการที่ต้องการจะใช้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการสรุป เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและยืนยันรายการก่อนบันทึก หากลูกค้าแลกสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะพิมพ์รายชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทั้งหมดจากฐานข้อมูลของธนาคารฯ ตามจำนวนสิทธิ์   ลงบนกระดาษมาตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วธนาคารฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี

 • จับรางวัล ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • การรับสิทธิ์  -เมื่อมีคะแนนสะสม 30 คะแนนขึ้นไป และแลกสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก ผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th หรือผ่าน GHB ALL Mobile Application  -ลูกค้าสามารถแลกสิทธิ์ได้โดยไม่จำกัดจำนวน ตามเงื่อนไขคะแนนสะสมที่มี

 • กติกาการตัดสิน ทางธนาคารฯ จะทำการพิมพ์รายชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทั้งหมดจากฐานข้อมูลของธนาคารฯ ตามจำนวนสิทธิ์ ลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

 • แลกสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จับรางวัลวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. รวมจำนวน 57 รางวัล โดยแบ่งสลากเป็น 8 กอง (8 ภาค) ตามการจัดประเภทสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้ กองที่ 1 สลากของลูกค้าฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1 และฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2  กองที่ 2 สลากของลูกค้าภาคเหนือตอนบน  กองที่ 3 สลากของลูกค้าภาคเหนือตอนล่าง กองที่ 4 สลากของลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กองที่ 5 สลากของลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กองที่ 6 สลากของลูกค้าภาคตะวันออก  กองที่ 7 สลากของลูกค้าภาคกลางและภาคใต้ตอนบน  กองที่ 8 สลากของลูกค้าภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง

 • ในการจับรางวัล ธนาคารฯ จะทำการจับรายชื่อผู้ได้รางวัลตัวจริงและรายชื่อสำรองตามลำดับ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่รายชื่อสำรองที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากธนาคารตรวจพบว่ามีลูกค้าที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล หรือไม่มารับรางวัลภายในกำหนดเวลา และ / หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น

 • จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 และทางธนาคารฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีแจ้งไว้กับธนาคารฯ และ/หรือ หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่มาขอรับรางวัล ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารฯ ได้ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี หรือกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปที่จับสลากสำรองไว้

 • ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำ ต้องมาขอรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือสำนักงานสาขา ในวันและเวลาทำการ ภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 • ของรางวัลที่เหลือจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ธนาคารฯ จะทำการมอบให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป

 • ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำจำนวนทั้งสิ้น 57 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,347,007.985 บาท แบ่งเป็น สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท มูลค่า 40,167.9125 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 401,679.125 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,113.38 บาท จำนวน 47 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 945,328.86 บาท (มูลค่าของรางวัลเป็นราคา ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562) โดยแบ่งเป็น กองที่ 1 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 18 รางวัล กองที่ 2 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล กองที่ 3 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล กองที่ 4 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล กองที่ 5 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 3 รางวัล กองที่ 6 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 7 รางวัล กองที่ 7 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 6 รางวัล กองที่ 8 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล

 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ในกรณีลูกค้าได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่า

 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

 • ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป

 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กรณีลูกค้าปฏิเสธการชำระภาษีดังกล่าว ธนาคารถือว่าสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล

 • ผู้บริหารสัญญาจ้าง(ธนาคารอาคารสงเคราะห์,ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลูกจ้างเหมาธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และพนักงานและลูกจ้างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพ และเสียงออกเผยแพร่ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ / หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด

 • ของรางวัลที่ระบุในรายการส่งเสริมการตลาดนี้เป็นของบริษัทที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดยตรง ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ / หรือ ความรับผิดชอบใดๆ ในสินค้าหรือการให้บริการ ภายใต้รายการส่งเสริมการตลาดนี้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด

 • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 • รายการนี้ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง ตามใบอนุญาต เลขที่ 430-437/2563

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 หรือ www.ghbank.co.th