กฏหมายอาคารชุด
  • 30 เมษายน 2019
  • 185
  • 0
  กฎหมายอาคารชุด   1. ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด ตามกฎหมายอาคารชุดได้แก่           1.1 เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่           1.2 และเป็นผู้
อ่านต่อ
ค่าธรรมเนียมเเละค่าจ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ. 2553
  • 30 เมษายน 2019
  • 118
  • 0
ค่าธรรมเนียมเเละค่าจ่ายเกี่ยวกับ อาคารชุด พ.ศ. 2553 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ละมาตรา 61 ห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522 อันเป็นกฏหมายที่มีบทบัญญัติบางปะการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิละเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 3
อ่านต่อ