ทรัพย์อิงสิทธิคือ
  • 21 มิถุนายน 2019
  • 146
  • 0
  ทรัพย์อิงสิทธิคือ   ทรัพย์ และทรัพย์สิน เป็นคำที่ทุกท่านคุ้นเคยได้อ่านได้ยินได้ฟังมาตลอด ความหมายของคำว่าทรัพย์และทรัพย์สินตามกฎหมายมีดังนี้   ทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไ
อ่านต่อ
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิมีดังต่อไปนี้
  • 21 มิถุนายน 2019
  • 53
  • 0
  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิมีดังต่อไปนี้     มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒”   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประก
อ่านต่อ