กฏหมายใหม่กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร...
  • 5 August 2019
  • 732
  • 0
กฏหมายใหม่กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒
อ่านต่อ
ภาษีมรดกใหม่
  • 30 April 2019
  • 660
  • 0
  ภาษีมรดกใหม่   พลันเมื่อมีการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งเหตุผลสำคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือปัญหาเรื่
อ่านต่อ
การได้มาซื่งอสังหาริมทรัพย์
  • 30 April 2019
  • 288
  • 0
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ในทางภาษีอากรโดยเฉพาะกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบ่งการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ออกเป็น 2 กรณี คือ 1.  การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งในทางค้าหรือหากำไร ได้แก่ กรณีที่ได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยการซื้อ แลกเป
อ่านต่อ